TUCSAP PROJESİ

"Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" (TUCSAP)  Türkiye'de tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Proje; çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin akıllı çiftçiliği/iklim dostu teknoloji ve uygulamaları kullanmalarını ve inovasyonu geliştirerek ve sürdürülebilir toprak ve arazi kullanımının planlamasını/yönetimini desteklemek için bilgi üretimi ve yaygınlaştırılması, tarımsal verilerin toplanması ve analizi gibi bir dizi alanda sürdürülebilir ve rekabetçi büyümeye yönelik kapasiteyi güçlendirerek tarım-gıda sektörünün daha iklim dostu, kapsayıcı bir yönelime doğru geçişini destekleyecektir. Proje yatırımlarının, tarımsal verimlilikte artış kaydedilmesine, girdi ve kaynak kullanımı etkinliğinde artış sağlanmasına ve genel olarak tarımsal verimlilikte, dayanıklılıkta ve sürdürülebilirlikte artış kaydedilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

PROJE BİLEŞENLERİ

1.     İklim Akıllı Tarımsal Gıda Politikası, Planlama ve Yatırımlar için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

1.1. Toprak sağlığının ve arazi kullanım planlamasının/yönetiminin geliştirilmesi

1.2.    Sektörel bilgilerin toplamasına, analizine ve yönetimine ilişkin TOB dijital modeli

2.     Etkili Hastalık Denetim ve Kontrolü İçin Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Geliştirilmesi

2.1. Veteriner kontrol enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi.

2.2. Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi.

3.     Verimlilik Artışı, Kaynak Verimliliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar    

3.1. Sebze değer zincirlerinde iklim direncini, verimliliği ve kaynak kullanımında etkinliği güçlendirmek

     . Sera üretiminin verimli bir enerji kaynağı etrafında kümelenmesi için pilot model

3.2.  İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojilerinin/ uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek

   . Dijital iklim akıllı tarım teknolojileri

3.3. Türkiye'de sığır üretiminin verimliliğinin ve yeşillendirme profilinin geliştirilmesi

   . Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki sığır üretim baskılarının azaltılması

3.4. İklim akıllı tarımı desteklemek için araştırma ve yenilikler

4.     Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme